Kas Sul on juba konto? Logi sisse
Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi - Privaatsuspoliitika) määratleb tingimusi, millest on kohustatud kinni pidama kõik veebilehe www.sexdate.ee (edaspidi - Veebileht) külastajad (edaspidi - Külastajad).

Loetakse, et Külastaja on tutvunud ja väljendanud enda nõusolekut Privaatsuspoliitikast kinni pidada siis, kui ta on külastanud Veebilehte, liitunud sellega ja (või) soetab endale Veebilehel müüdava virtuaalse teenuse. Külastaja, kes ei ole nõus mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab õiguse külastada Veebilehte, liituda sellega ja kasutada kõiki ja (või) mõnda Veebilehel osutatavatest teenustest.

2. Alaealiste kaitse

Veebilehe külastamine ja kasutamine on keelatud isikute poolt, kelle vanus on vähem kui 18 aastat. Me ei kogu teadlikult andmeid mitte ühegi alla 18-aastase isiku kohta. Kui Teil on info, et mõni meie veebielehe Külastaja võib olla alla 18 aasta vana (nt. enda kohta valeandmeid edastades), palume sellest teavitada meid posti või e-posti teel.

3. Millist informatsiooni me kogume?

Pakkudes Teile Veebilehel teenuseid, võib Teenuse osutaja koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid:

• informatsioon, mida palub esitada ZM Solutions OÜ, registrikood: 14059942, aadress: Kotka 44, Tallinn, Harjumaa, 11312 (edaspidi – Veebilehe haldaja), registreerudes Veebilehel, kaasa arvatud enda e-posti aadress, sünniaeg, elukoha riik ja (või) piirkond;
• informatsiooni enda väljanägemise, perekonnaseisu, hobide ja eelistuste kohta, mida Külastaja võib Veebilehele sisestada, et muuta oma profiili atraktiivsemaks ja kergemini leitavamaks;
• fotod, mida Külastaja võib üles laadida Veebilehele;
• informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning ostude kohta Veebilehel, kaasaarvatud Teie IP-aadress, Veebilehega liitumise aeg ja kuupäev; igasugune muu informatsioon, mida Te võite meile esitada igal ajal, kasutades meie Veebilehte, osutatavaid teenuseid või suheldes meiega.

4. "Küpsised"

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva Veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame me «Google Analyticsit» ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni Veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks Veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie, kui varasema Veebilehe külastaja äratundmiseks.

Rohkem informatsiooni Veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt Teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised, kuid juhime tähelepanu, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe võimalusi.

Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume, et informeeriksite meid sellest e-posti teel info@sexdate.ee

5. Milleks me Teie isikuandmeid kasutame?
Meie poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas äranäidatud eesmärkidel.

Teie isikuandmeid võime me kasutada:

• selleks, et võimaldada Teil kasutada meie Veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
• veendumaks, et olete vähemalt 18 aastat vana;
• Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
• Teie poolt teostatavate maksete kogumiseks;
• Teile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Teiega;
• Teie poolt sisestatud isikuandmete, seal hulgas fotode, näitamiseks teistele Veebilehel registreerunud Külastajatele Teie erinevatel Veebilehe alamlehtedel;
• meie uudiste ja muude meie poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni, mis meie arvates on Teile vajalik, saatmiseks posti, e-posti teel (Te võite igal ajal loobuda selliste uudiste ja informatsiooni saamisest, teavitades meid e-posti teel info@sexdate.ee).

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või lõpeb määratud tähtaeg, kuuluvad need hävitatamisele.

6. Andmete avaldamine

Teenuse osutaja avaldab Teie kohta käivat informatsiooni, v.a. e-posti aadress ja sünnikuupäev, ainult teistele Veebilehel registreerunud Külastajatele või muudel eesmärkidel, mis on toodud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

Peale selle võime avaldada Teie kohta olevat informatsiooni:

• kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt;
• enda õiguste või huvide kaitsmisel.

Isikuandmeid ei esitata kolmandatele isikutele Privaatsuspoliitikas sätestamata eesmärkidel.

7. Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me tehnilisi turvameetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.

8. Teie nõusolek ja õigused

Registreerudes Veebilehe kasutajaks või kasutades muul viisil Veebilehel osutatavaid teenuseid, sh ostes virtuaalseid teenuseid, kinnitate Te, et olete tutvunud käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja nõustute sellega ning ühtlasi annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel kõiki siin äranäidatud ja Teie poolt Veebilehe kasutamisel meile edastatavaid isikuandmeid.

Võite esitada kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel), kui soovite informatsiooni, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on Teenuse osutaja poolt kogutud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse, millistele andmesaajatele edastatakse. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid üldjuhul 30 päeva jooksul Teie taotluse saamist.

Teie taotlusel esitatakse sellised andmed kirjalikult äranäidatud aadressile või e-posti aadressile. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduva isiku isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

Samuti on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel). Teie kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu Teie isiklik informatsioon, sh ostuajalugu. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

9. Teie vastutus

Liitudes meie Veebilehega olete Te vastutav enda salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse ja igasuguse tegevuse eest (kommentaaride lisamine, privaatne ja (või) avalik suhtlus teiste Veebilehe Külastajatega jms) meie Veebilehel. Kui meie Veebilehel osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik Teie liitumisandmeid kasutades, loeme, et andmeid edastate ja kasutate Teie. Kui olete kaotanud enda liitumisandmed, olete kohustatud viivitamatult meid informeerima telefoni või e-posti teel.

Olete vastutav selle eest, et meile edastatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Teie poolt varem edastatud (kontakt)andmed muutuvad, palume sellest informeerima e-posti teel. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellega, et olete esitanud ebaõiged või ebapiisavad andmed või kui Te ei ole meid informeerinud andmete muutumisest.

10. Privatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest Veebilehel. Selleks, et olla teadlik privatsuspoliitika võimalikest muudatustest peaksite Te aeg-ajalt kontrollima käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika versioon. Uuendustest teavitatakse ka kõiki registreerunud Külastajaid e-posti teel.

11. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

ZM Solutions OÜ

Registrikood: 14059942
Aadress: Kotka 44, Tallinn, Harjumaa, 11312
e-post.: info@sexdate.ee

Kontakttelefon: +372 5144083

Viimati uuendatud 25.04.2018.